รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครด่วน!!!ภายใน 30 กรกฎาคม 2557 นี้ รับสิทธิทุนการศึกษา 36,000 บาท/ท่าน

Call for paper CASMIC2014การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 2

Call for paper CASMIC2014การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 2
เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาทั่วโลก เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการในงาน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย ” วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย In association with College of Asian Scholars’ 12th years anniversary, the Graduate School and Research Department are convening scholars and researchers around the world to participate in The 2nd CAS National and International Conference 2014 (CASNIC 2014) : Inter –disciplinary Research and Innovation for Future Sustainable Development of Asia Join us to broaden your view and build your international network on Friday 10th October 2014 at College of Asian Scholars, Khon Kaen , Thailand เว็บไซต์หลัก www.cas.ac.th/gs/casnic2014/ หรือคลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำรอง

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

ปฏิทินการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย2556

เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา
แบบฟอร์ม

บว.01แบบเสนอหัวข้อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

บว.02แบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาวิทยานิพนธ์

คู่มือทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต 
แบบฟอร์ม

บว.03แบบเสนอหัวข้อโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

บว.04แบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาวิทยานิพนธ์

บว.05คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์

บว.06คำร้องขอสอบเค้าโครง ( 3 บท)การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์

บว.07คำร้องขอสอบป้องกัน (5 บท)การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์

บว.08ใบแจ้งผลการสอบเค้าโครง (3 บท)การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์

บว.09ใบแจ้งผลการสอบป้องกัน (5 บท)การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์

บว.10คำร้องขอสอบประมวลความรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

บว.11แบบบันทึกการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


เอกสารดาวน์โหลดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ตารางเรียนสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตภาคต้นปีการศึกษา2556

ตารางเรียนสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตฉบับแก้ไข 27.7.2556


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3)

843 101 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบัณฑิตศึกษา

843 102 ปรัชญาการสาธารณสุข

843 116 ภาวะผู้นำทางการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์

843 113 ชีวสถิติ

843 117 นโยบายสาธารณะและการวางสาธารณสุข


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพการเรียนการสอนMBA2ปริญญา รุ่น 2

โครงการ 2 ปริญญา ความร่วมมือกันระหว่าง 2 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประเทศไทย เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MBA รุ่น 2 เริ่มแล้ว พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2556 ดังมีภาพกิจกรรมดังนี้

ติดตามความเคลื่อนไหวของการเรียนการสอนและหลักสูตรทาง 

และ

สนใจสมัครเรียนโทรศัพท์ 043 246 537 ต่อ 403 


ขอบคุณภาพจาก noomayz  ,  aj.thanika , artit.chutchaipolrut

ความเห็นของศิษย์เก่า

ความเห็นของศิษย์เก่า

ความเห็นของมหาบัณฑิต

บัณฑิตคุณภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
(คุณPacharawit Chansirisira)

กระผมขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทุกท่านที่คอยแนะนำช่วยเหลือให้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและขอบคุณพี่น้องพ้องเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจคับ
(คุณครู ผ้าด้าม)

วันนี้ไปยื่นขอจบการศึกษาแล้วครับ.....ขอกราบขอบพระคุณวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คุณหมอกระแส ท่านอธิการบดีกษม ดร.อาทิตย์และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์แก่กระผมและผองเพื่อนกลุ่มเมืองพลมาโดยตลอด พวกผมเรียกได้ว่า
"มีวันนี้เพราะที่นี่ให้ จบอย่างไม่อายใคร ภาคภูมิใจและสมศักดิ์ศรี"
(คุณเชาวรินทร์ แก้วพรม)

ตอบเต็มเสียงได้เลยว่า "จบจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย"
(คุณKai Thamkaew)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด หลายต่อหลายครั้งที่ท้อแท้ เหน็ดเหนื่อย แต่ก็มีกำลังใจ เพียงข้อความสั้นๆหรือคำพูดไม่กี่คำ แต่มันคือเชื้อเพลิงเติมแรงใจให้วิ่งไปข้างหน้าจนมาถึงวันนี้ อยากบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถาบันให้ความรู้แต่เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งถึงไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่มีความอบอุ่นที่ได้มาอยู่บ้านหนังนี้ นี่คือความรู้สึกจริงกลั่นมาจากก้นบึ้งของหัวใจ หลังจากจบจากที่นี่คงมีโอกาสได้เจอกันน้อยลง แทนคำขอบคุณให้พี่ๆและอาจารย์ทุกท่านค่ะ
(คุณSriudom Sudarut )

ผมอยากบอกกับนักศึกษาทุกคนว่า ผมภูมิใจที่จบจากบัณฑิตเอเซีย
(คุณChoochart Phimga )

Historical of CAS .

Historical of CAS .
CAS was founded by Prof. Dr.krasae Chanawongse, a recipient of the Ramon Magsayay award for community Leadership in 1973.Locate at 179/137 Prachasmosorn RD., Nai Muang Subdistrict,Muang district,Khon kaen City . CAS grown very fast, At the beginning in 2002,start with the Bachelor level in the Faculty of Business Administration but now was grown to 5 Bachelor degree in the business administration,liberal arts, law, nursing, and information technology fields and 3 Master degree in Business administration and Education administration and Public health. Dr. Kasom Cannawongse, President.

Professor Krasae Chanawongse said.

Professor Krasae Chanawongse said.
SAMURAI must NO FEAR, NO SURPRISE,NO DOUBT, NO HESITATE . หมายถึง ถ้าได้รับมอบหมายหรือ ตัดสินใจทำอะไร ก็ต้องทำให้สำเร็จ โดยปราศจากความกลัว ความประหลาดใจ ความสงสัย และความลังเล เฉกเช่นซามูไร เมื่อได้รับภารกิจแล้วต้องทำให้สำเร็จแม้ตัวตาย ท่านยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า เหมือนกับเราได้รับมอบหมายงานให้ทำ ก็ต้องทำ โดยไม่มีคำว่า"กลัวไม่สำเร็จ(no fear)" ไม่รู้สึกประหลาดใจ(no surprise)ที่มีคนดูถูกว่า อย่างคุณคงทำไม่สำเร็จ "ไม่สงสัย(no doubt)"ว่า ทำไมให้เราทำ ทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่ และสุดท้าย เมื่อตัดสินใจแล้ว จงทำโดย"ไม่ลังเล(no hesitate)"